Flip IT! - Převrácená třída v evropském středním odborném vzdělávání

Flip IT! - Převrácená třída v evropském středním odborném vzdělávání

Posted on: 17 March 2017 By: admin

Nejnovější literatura uvádí, že formální vzdělávání jen zřídka plně využívá potenciál ICT a že “pouze několika inovativním projektům se daří přežít první fázi a plně se začlenit do vzdělávací praxe.” (S. Bocconi, P. G. Kampylis, Y. Punie, 2012). A právě v kontextu výše zmíněných poznatků započal projekt “FlipIT”. Jedná se o výzkumný projekt, jehož cílem je integrovat metodu “převrácené třídy” do pedagogické praxe středních odborných škol a vzdělávacích center v partnerských zemích napříč Evropou. Dlouhodobým cílem projektu je zlepšit kvalitu středního odborného vzdělávání a podpořit směřování k učení / výuce, které jsou kolaborativní a problémově orientované, za využití pedagogického potenciálu nástrojů ICT.

Institut s názvem The Institute for Prospective Technological Studies of the European Commission's Joint Research Centre (JRC-IPTS) inicioval roku 2012 “Program tvůrčí třídy”, který je v souladu s hlavními liniemi strategie Europa 2020. Cílem této iniciativy je umožnit lepší porozumění informačním a komunikačním technologiím  - umožnit inovaci ve formálním vzdělávání a vzdělávání dospělých a rozšířit efektivní využití ICT při modernizaci pedagogických metod. V rámci této tematiky vyvinul Evropský Schoolnet v roce 2013 „Laboratoř tvůrčí třídy“ (“Creative Classroom Lab”) (http://creative.eun.org) využívající metodologii  “Převrácené třídy“ („Flipped Classroom - FC”).  Projekt byl pilotován v zemích napříč Evropou. 

Učitelé, kteří mají zkušenost s metodou převrácené třídy, vysvětlili, jak tato metoda zvyšuje interakci mezi studenty a učiteli a zdůraznili, že ‘učitel již není tzv. „sage on the stage“ (tedy dominujícím přednášejícím), ale stává se tzv. "guide on the side" (tedy mentorem či poradcem samostatně přemýšlejícího studenta)’. Pětiměsíční pedagogický experiment v České republice prokázal, že výsledky v matematice byly výrazně lepší u studentů zařazených do skupiny, ve které byla zavedena metoda převrácené třídy.[1]

Jsme přesvědčení, že “převrácení třídy” by bylo zvláště přínosné pro sektor středního odborného školství, ve kterém se školy musí snažit uspokojit potřeby stále se měnícího trhu práce. Vzhledem k rychlosti technologického vývoje je téměř nemožné, aby byly středním odborným školám včas poskytnuty klasické učebnice. Při přípravě studijních materiálů musí učitelé zpracovat obrovské množství informací dostupných na internetu. Jak mohou učitelé využít koncept “stálého připojení“ k tomu, aby obohatili zkušenosti a učení studentů? Jak mohou překonat omezení power pointových prezentací realizovaných ve třídě? Jaké nástroje ICT jsou nejefektivnější podporou pro zlepšení výuky a učení a obzvláště převráceného modelu učení? Konsorcium projektu “Flip IT!” by chtělo nejen odpovědět na tyto otázky, ale také prakticky podpořit snahy učitelů. Věříme totiž, že učitelé jsou těmi hlavními aktivními činiteli, kteří mohou tuto změnu řídit. 

Cíle

  • Provést rešerši teoretických studií a pedagogických zkušenosti spojených s metodou převrácené třídy
  • Provést analýzu potřeb, do které se zapojí učitelé z partnerských zemí
  • Vypracovat metodologii “převrácené třídy” (učebnici, učební plány, online vzdělávání učitelů středních odborných škol)
  • Zapojit učitele středních odborných škol z partnerských zemí do procesu pilotování on-line kurzu
  • Zapojit studenty středních odborných škol do procesu validace výsledků  

Primární cílová skupina: Učitelé středních odborných škol
Sekundární cílová skupina: Studenti středních odborných škol

Návrh předložil:  iTStudy Hungary Educational and Research Centre.  Web: http://www.itstudy.hu

Telefon: 28-430 695

Manager projektu: Mária Hartyányi, e-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu

Administrátor projektu: Judit Mezei, e-mail: judit.mezei@itstudy.hu

 

Konsorcium

Konsorcium zahrnuje 10 partnerů ze čtyř evropských zemí. Přizvali jsme dvě instituce z oblasti terciálního školství ze Španělska a České republiky, které poskytnou teoretickou základnu pro další rozvoj za využití výsledků svého předcházejícího výzkumu týkajícího se metodologie převrácené třídy. Cílové instituce, které budou primárně těžit z výsledků projektu, jsou zastoupeny třemi středními odbornými školami a jednou vyšší odbornou školou z Maďarska a velkou vzdělávací institucí ze Španělska, která je zaměřena na praktické vzdělávání dospělých. A pozvali jsme také institut terciálního vzdělávání z Irska, který poskytne své odborné zkušenosti v oblasti návrhu e-learningu a vypracování online kurzů.

 

[1] “Po vyhodnocení dlouhodobého pedagogického experimentu jsme došli k závěru, že došlo k výraznému rozdílu ve výsledcích dosažených při studiu vybrané matematické tématiky (posuzováno podle post-testu) mezi žáky zařazenými do experimentální a do kontrolní skupiny.  Metoda převrácené třídy, kdy žáci studují novou učební látku prostřednictvím vzdělávacích animovaných videí, měla významný vliv na jejich studijní výsledky.  Kreativní videa byla pozitivně hodnocena. Předpokládali jsme, že nová metoda výuky žáky zaujme, obzvláště z důvodu využití moderní technologie. A to se potvrdilo.” (Špilka R., Maněnová M., 2014)

 

Bibliografie

S. Bocconi, P. G. Kampylis, Y. Punie (2012): Innovating Learning: Key Elements for Developing Creative Classrooms in Europe, European Commission, Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies.

Špilka R., Maněnová M., Flipped classroom, web-based teaching method analysis focused on academic performance, Communications, Circuits and Educational Technologies Conference, Prague, April 2014. ISBN: 978-1-61804-231-6

V. Thompson: Evidence of impact of 1:1 access to tablet computers in the classroom, Creative Classrooms Lab, 2013. eLearning: It’s Time for a Reboot (Carol Leaman, WIRED, 24 June 2013.)

Chatti, M. A.; Jarke, M.; Frosch-Wilke, D. (2007): The future of e-Learning: a shift to knowledge net-working and social software, PROLEARN Whitepaper, 2007.

M. Leicht R., E. Zappe S., I. Messner J., Litzinger, T.: Employing the classroom flip to move lecture out of the classroom, Journal of Applications and Practices in Engineering Education, 3(1), 19-31, 2012.

What is the Flipped Classroom model, and how to use it? (CCL GUIDE: LEARNING STORY FLIPPED CLASSSROOM), University of Minho, Portugal, 2013.